Conference

Article
การทำพองข้าวเกรียบกุ้งด้วยเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์
Conference
The 2nd International Conference on Food and Applied Bioscience (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
4 กุมภาพันธ์ 2016
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-