Conference

Article
กลวิธีการใช้ภาษาให้กาลังใจของคนในสังคมออนไลน์: กรณีศึกษากระทู้ดาราในเว็บบอร์ดพันทิป
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ARTS-LC 2015 The 1 st ARTS-LC Conference 2015 (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-