Conference

Article
ผลของเนื้อไก่ ไข่ สาหร่ายต่อสมบัติทางกายภาพของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคืนรูปเร็ว
Conference
International Conference on Food and Applied Bioscience (ISBN: 0000000000)
Class
นานาชาติ
Date
4 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-