Conference

ประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
ชาติ
9 กรกฎาคม 2014
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
-