Conference

การประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557
ชาติ
9 - 10 กรกฎาคม 2014
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-