Conference

งานประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "Changing Era: What's happening in Arts & Design in 21st Century? เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21"
ชาติ
29 มีนาคม 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
http://itcc2015istanbul.org/