Conference

Article
แบบจำลองทางจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการแตกตัวของมีเทนที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลบนตัวรองรับ SBA-15
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤศจิกายน 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-