Conference

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 สาขาส่งเสริมการเกษตร
ชาติ
8 ธันวาคม 2015
นครปฐม ประเทศไทย
-