Conference

Article
การศึกษาผลการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มน้ำฟักข้าวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวบ้านปักไม้ลาย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 สาขาส่งเสริมการเกษตร
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2015
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-