Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเบต้าแคโรทีนกับส่วนประกอบจีโนมของกล้วย
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 “พืชสวนไทย ไร้พรมแดน” 18-20 พฤศจิกายน 2558
Class
ชาติ
Date
18 - 20 พฤศจิกายน 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-