Conference

Article
การศึกษาเชิงทดลองของพฤติกรรมการเผาไหม้ของแกลบในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดที่มีครีบรูปตัววี
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
23 - 25 ธันวาคม 2015
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-