Conference

Article
ผลของเชื้ อเห็ดตับเต่าต่อความเป็นพิษของสารไกลโฟเสท
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่12 “อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2015
Location
เชียงราย ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-