Conference

Article
ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ
Conference
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ :“โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” (ISBN: 9786169136156)
Class
ชาติ
Date
21 - 23 ตุลาคม 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-