Conference

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) (ISBN: 9786169122456)
ชาติ
6 - 8 พฤศจิกายน 2015
นครราชสีมา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416554 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016