Conference

Article
การศึกษาพฤตกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เยลล่ีโดยใช้แบบสอบถาม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-