Conference

Article
อิทธิพลของการจัดการดินต่อสมบัติบางประการและสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินในเขตสำหรับปลูกมันสำปะหลังที่มีความเหมาะสมสูง จังหวัดนครราชสีมา
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
2 - 4 กรกฎาคม 2015
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-