Conference

Article
ความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับปัญหาการจับปลาด้วยวิธีโพงพาง กรณีศึกษา: ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
Conference
การประชุม "สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน" มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Class
ชาติ
Date
19 - 20 ธันวาคม 2014
Location
จันทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-