Conference

Article
ผลของการเคลือบใบด้วยดินขาวคาโอลินต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณผลผลิตของพริกหวานพันธุ์แคลิฟอร์เนียวันเดอร์
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-