Conference

Article
28 ปี ของการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน: แนวโน้มการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดของประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37
Class
ชาติ
Date
5 - 7 สิงหาคม 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-