Conference

Article
ผลของบราสิโนสเตียรอยด์และ NAA ต่อการเติบโตผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กันยายน 2015
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-