Conference

Article
ผลการให้น้ำนมร้อยละ 20 ของน้ำหนักตัว ระยะเวลา 25 35 และ 45 วันและลดลงเหลือร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวจนกระทั่งหย่านมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 สาขาสัตวบาลและสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2014
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-