Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำสัญญาซื้อขายแบบมีข้อตกลงของเกษตรกรกับโรงงานสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 สหวิทยางานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน เรื่อง งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่วิถีประชาคมอาเซียน
Class
ชาติ
Date
10 พฤษภาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-