Conference

Article
คุณค่าทางโภชนาการของปูจากอวนจมปูที่ใช้เป็นแหล่งอาหารทางเลือก
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-