Conference

Article
การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของโรลเลอร์สเก็ตสำหรับศักราชใหม่
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 (ISBN: 0471356050)
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-