Conference

Article
ผลของปริมาณและวิธีการใช้สารดูดน้ำโพลิเมอร์ต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของไทรยอดทอง
Conference
การประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
14 - 17 กุมภาพันธ์ 1996
Location
อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-