Conference

Article
การวิเคราะห์ของกรรมวิธีเจาะโดยใช้แบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-