Conference

Article
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาเดินทาง ของรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS
Conference
การประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี
Class
ชาติ
Date
8 - 10 กรกฎาคม 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-