Conference

Article
แบบจำลองการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง: กรณีศึกษา เส้นทางกรุงเทพฯ - ขอนแก่น
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
Class
ชาติ
Date
9 - 10 กรกฎาคม 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),9 ก.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015