Conference

Article
การปรับปรุงผลิตภาพสำหรับการปลูกข้าว
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
Class
ชาติ
Date
12 พฤษภาคม 2015
Location
Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-