Conference

Article
กลวิธีทางภาษากับภาพแทนความงามแบบเกาหลีในวาทกรรมโฆษณา
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
4 มิถุนายน 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-