Conference

Article
การวิเคราะห์ทฤษฎีเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Conference
The 6th International Conference on Business and Economics (ISBN: 9786162782480)
Class
นานาชาติ
Date
23 - 29 มิถุนายน 2015
Location
เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
DOI
"-"
Related Link
-