Conference

Article
ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการย่อยสลายของซากใบอ้อยในสภาพไร่และสภาพน้ำขังในชุดดินกำแพงแสน
Conference
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 4 “ธรรมชาติของดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
2 - 3 กรกฎาคม 2015
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-