Conference

การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
ชาติ
2 - 4 กรกฎาคม 2015
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,11 ก.พ. 2015 - 13 พ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009423 ชื่อวิชา Chemical Fertilizer Technology & Usage,20 ม.ค. 2015 - 27 พ.ค. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วช. การใช้ประโยชน์ :ให้ข้อมูลการเผยแพร่การนำองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์,7 ก.ค. 2015 - 7 ก.ค. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เสนอข้อมูลผลกระทบการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ,10 ก.ค. 2015 - 10 ก.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,10 ส.ค. 2016 - 22 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,23 มิ.ย. 2016 - 30 ธ.ค. 2017