Conference

Article
การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29
Class
ชาติ
Date
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-