Conference

Article
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร “ทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
Conference
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
Class
ชาติ
Date
3 - 7 กุมภาพันธ์ 2003
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-