Conference

Article
ผลของการอบผลฝรั่งด้วยลมร้อนต่อปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในฝรั่งพันธุ์กิมจูพร้อมบริโภค
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-