Conference

Article
ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nucifera L.) เพื่อการบริโภค
Conference
งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
18 - 19 มิถุนายน 2015
Location
ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-