Conference

Article
การจัดตารางการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องด้วยการจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมงานปัก
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดาเนินงานแห่งชาติ ประจาปี 2558
Class
ชาติ
Date
25 - 27 มีนาคม 2015
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-