Conference

Article
การกระจายตัวของสารหนูใน ผักกาดขาว (Brassica pekinensis L.)และผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) ที่ปลูกในดินปนเปื้อนสารหนู
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
23 กรกฎาคม - 9 ธันวาคม 2014
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-