Conference

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5
ชาติ
20 - 21 มีนาคม 2014
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240261 ชื่อวิชา Design for Tropical Environment,11 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247531 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Building Design,1 ม.ค. 2015 - 31 พ.ค. 2015