Conference

Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015)
นานาชาติ
21 - 23 มกราคม 2015
อื่นๆ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การวัลคาไนเซชันน้ำยางด้วยวิธีอิเล็กตรอนบีมและยูวี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202471 ชื่อวิชา Polymer Engineering,18 ส.ค. 2014 - 8 ธ.ค. 2014