Conference

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27มีนาคม 2558 (ISBN: 0000000000000)
ชาติ
27 มีนาคม 2015
ไทย ขอนแก่น ประเทศไทย
-