Conference

Article
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียกำจัดแมลงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและสลายสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน
Conference
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6
Class
ชาติ
Date
24 กรกฎาคม 2013 - 25 กรกฎาคม 201
Location
นครนายก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-