Conference

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8; บูรณาการศาสตร์และศิลป์"
ชาติ
12 กุมภาพันธ์ 2015
นครปฐม ประเทศไทย
-