Conference

Article
การศึกษาการหมักเอทานอลโดยยีสต์ย่อยแป้ง
Conference
ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งที่ 8: บูรณาการศาสตร์และศิลป์
Class
ชาติ
Date
12 - 13 กุมภาพันธ์ 2015
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-