Conference

Article
สมบัติวิทยากระแสของสารละลายไบโอพอลิเมอร์ที่ใช้ในการขึ้นรูปฟิล์ม
Conference
การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
9 ธันวาคม 2014
Location
กำแพงแสน อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-