Conference

Article
ร่องรอยการใช้น้าในอุตสาหกรรมแป้งข้าว
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจา ปี 2554
Class
นานาชาติ
Date
20 - 21 ตุลาคม 2011
Location
พัทยา จังหวัดชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-