Conference

Article
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านการเกิดไนตริกออกไซด์และอนุมูลอิสระของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในเซลล์แมคโครฟาจที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไลโปโพลีแซกคาไรด์
Conference
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่8
Class
ชาติ
Date
6 - 8 ตุลาคม 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-