Conference

Article
Impact of Flooding on Water Quality in Flood Affected Areas in Prachinburi Province, Thailand
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39
Class
นานาชาติ
Date
17 ธันวาคม 2014 - 6 กุมภาพันธ์ 2
Location
ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการขยายตัวของสวนยางพาราและการเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดต่อที่นำโดยพาหะในภาคตะวันออกของประเทศไท แหล่งทุน :IDRC/FBLI,1 มี.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017