Conference

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน"
ชาติ
12 - 13 ตุลาคม 2013
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
-