Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162782138)
ชาติ
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
จคุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009423 ชื่อวิชา Chemical Fertilizer Technology & Usage,20 ม.ค. 2015 - 28 เม.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,20 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิพระดาบส การใช้ประโยชน์ :เอกสารแนบการประชุมคณะทำงานโครงการพระดาบสสัญจร,6 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผ่านเอกสารการประชุมและนิทรรศการภาคโปสเตอร์การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ซึ่งผู้สนใจเข้าชมได้ และดาวน์โหลดเรื่องเต็มได้ทางเว็บไซต์การประชุม,2 ก.พ. 2015 - 6 ก.พ. 2015
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนยางตลาด การใช้ประโยชน์ :การขยายผลการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดโดยดำเนินการจัดหาแม่ปุ๋ยร่วมกับการจัดหาเมล็ดพันธุ์ดี โดยวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส.,3 มิ.ย. 2015 - 16 ก.ค. 2015